Tarım ve Hayvancılık Destek İşlemleri - Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankaraWeb tasarım Ankara|

Marka ve Patent Tescil İşlemleri

En Çok Okunanlar

Tarım ve Hayvancılık Destek İşlemleri

Gap Destekleri – Dap Destekleri

Gap Destekleri- Dap Destekleri

5084 VE 5350 SAYILI KANUNLARLA SAĞLANAN TEŞVİKLER (YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ)

5084 sayılı yasa ile Türkiye İstatistik Kurumu`nca 2001 yılı için belirlenen kişi başına düşen gelirin 1500 ABD Doları’ndan daha düşük olduğu illere,

5350 sayılı yasa ile bu iller dışında kalan ve Devlet Planlama Müsteşarlığı’nca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan iller de dahil edilmiştir. Türkiye’de 49 ili kapsayan yasada, GAP Bölgesi’nden Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa olmak üzere toplam 8 il bulunmaktadır.

Yasanın uygulanma süresi 31 Aralık 2008 tarihine kadardır.

Teşvik Türü OSB ve Endüstri Bölgelerindeki İşyerleri Diğer İşletmeler Uygulama Süresi Kapsam
Gelir Vergisi Stopajı % 100 muafiyet % 80 muafiyet 31.12.2008’e kadar 49 İl
(GAP Bölgesi’nde 8 ili kapsamaktadır.)
En az 10 kişilik istihdamı öngörmek kaydıyla, Fiilen çalışan işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi
Sigorta Primi İşveren Payı % 100 muafiyet % 80 muafiyet 31.12.2008’e kadar 49 İl
(GAP Bölgesi’nde 8 ili kapsamaktadır.)
En az 10 kişilik istihdamı öngörmek kaydıyla,Fiilen çalışan işçilerin sigorta primlerindeki işveren payı
Enerji desteği * % 20-50 muafiyet % 20-40 muafiyet 31.12.2008’e kadar 49 İl
(GAP Bölgesi’nde 8 ili kapsamaktadır)
En az 10 kişilik istihdamı öngörmek kaydıyla, elektrik giderlerinin % 20’si
Bedelsiz yatırım yeri tahsisi En az 10 kişilik istihdamı öngörmek kaydıyla, OSB’ler ile diğer kamu arazi/arsalarında OSB’lerde
06.02.2010
tarihine kadar
49 İl ve K.Ö.Y

(*) Enerji desteği sağlanacak yatırım konuları: Hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk), organik ve biyoteknolojik tarım, kültür mantarı yetiştiriciliği, kompostu, seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu yatırımları. İmalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim ve sağlık alanları

Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki (2010-2012) Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van İllerinde büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasını, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılmasını ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik olarak üreticilerin, etçi ve kombine ırklarla kuracakları damızlık amaçlı sığır işletme yatırımlarının desteklenmesini kapsamaktadır.

Etçi ve Kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletmesi yatırımları destekleme konuları ve hibe oranları

2010-2012 yılları arasında etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletmesi yatırımlarına aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

UYGULANACAK HİBE ORANI                 YATIRIM KONULARI  (%)

İNŞAAT

Yeni yatırım                                                                    30

HAYVAN ALIMI

Damızlık gebe düve alımı                                          40

MAKİNE ALIMI

Süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı          40

Yatırımda, alt sınır en az 50 en çok 300 baş etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletmesi olması esas alınmıştır.

Yeni yatırımlar için hazırlanan projelerde, kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletmelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ve makine alımı, etçi ırklarla kurulacak damızlık sığır işletmelerinde ise inşaat yapımı ve hayvan alımı yatırım konuları birlikte yer almalıdır.

Kurulu işletmelerde tebliğde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, bir veya iki yatırımı bulunduran yatırımcı, eksik kalan bir veya iki yatırımı ihtiva eden proje ile başvurarak, gerçekleştirdiği yatırımın desteğinden yararlanabilir. Kurulu işletmelerin teknik şartları taşıyıp taşımadığı İl müdürlüğünün yapacağı kontrolle belirlenir.

Hibe programının yürürlükte olduğu dönemler içinde projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süresi içinde yatırımını tamamlayan işletmeler hibe desteğinden bir kez yararlandırılırlar.

Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilir.

Etçi ırklarla damızlık işletmesi kuranlar sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımı desteğinden yararlandırılmaz.

GAP Hayvancılık Hibeleri

Etçi ve Kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletmesi yatırım desteklemelerinden yararlanmak için kimler başvuru yapabilir

Kararnamede belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzelkişiler tarafından yapılır.

a. Gerçek Kişiler

Başvuru tarihinden önce Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olan bireyler.

b. Tüzel Kişiler

Gerçek kişilerin bir araya gelerek başvuru tarihinden önce oluşturdukları aşağıda belirtilen tüzel kişiler, destekleme konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler;

1) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif şirket,  limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

2) İlgili kanunlara göre kurulmuş olan ve takibe uğramış borcu bulunmayan tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri

Etçi ve Kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletmesi yatırım desteklemelerinden yararlanmak için başvuruda bulunacak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar

a. Başvuru sahibinin, yatırım ilinde yerleşik olması zorunlu değildir.

b. Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişinin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine başvuru tarihinden önce kayıtlı olması ve bu (güncel) belgeyi mutlaka başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.

Başvuru sahibi tüzel kişiliğin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlığın oluşturduğu diğer kayıt sistemlerine kaydı esastır. Bu nedenle, tüzel kişiliği oluşturan bireylerin ayrıca kayıt olmaları gerekmemektedir.

c. Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir.

d. Yatırımcılar yatırım yerine ipotek koydurmamak kaydıyla sübvansiyonlu kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

e. İşletme kaba yem ihtiyacını, kendi arazisi/ kiraladığı arazi veya sözleşmeli üretim vasıtasıyla karşılamak zorundadır. Kaba yem ihtiyacı belirlenirken desteklemeden yararlandırılan hayvan sayısı dikkate alınacak olup, bir büyükbaş hayvan birimi için 2,5 dekar sulu arazi veya bu miktara eşdeğer kaba yem üretimi yapılabilecek arazi (bu arazi miktarı bölgelere ve ekilecek ürün çeşidine göre değişmekle birlikte en az 5 da. olarak alınacaktır) istenecektir.

f. Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde destekleme konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.

g. Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.

Desteklemeden yararlanamayacak olanlar

a. Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,

b. Vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar,

c. Tarım Kanunu’nun (5488 sayılı) 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar,

d. Yatırım Teşvik Belgesine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler (300 baş üst sınırına kadar olan kısmından desteklemeden yararlandırılır.)

e. İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,

f. Temyiz yolu kapalı olan kendi ilgili suçlardan hüküm giyenler,

g. Desteklemeye esas konularla ilgili olarak herhangi bir araçla kanıtlanan iş ağır suiistimal suçlusu olanlar,

ğ. Hile, yolsuzluk, bir suç örgütüne girme veya başka herhangi bir kanunsuz faaliyete katılma konularında kaziyeyi muhakeme gücüne sahip bir yargı kararına tabi olanlar,

h. Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulunduklarının ilan edilmesi durumunda olanların,

ı. Projenin yürütüldüğü ilde görev yapan İPYB ve İPDK üyelerinin başvuruları değerlendirilmez.

 

Kırsal Kalkınma Destekleri

Ipard Destekleri

Tarım ve Hayvancılık Destekleri

Biz Sizi Arayalım…

Biz Sizi Arayalım...

Satılık Marka Hizmetleri

Site İçi Arama

ankara travesti istanbul travesti istanbul travesti istanbul travestileri ankara travesti ankara travesti istanbul travesti
marka tescil, marka tescili, marka, patent, tasarım, faydalı, model, endüstriyel tasarım, tescil, marka başvuru, helal gıda, sertifikası, yatırım, teşvik, yabancı, personel, yabancı izin