Entegre Devre ve Topografya Yönetmelik - Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankaraWeb tasarım Ankara|
Marka ve Patent Tescil İşlemleri
En Çok Okunanlar

Entegre Devre ve Topografya Yönetmelik

Entegre Devre ve Topografyası Yönetmelik

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, entegre devre topoğrafyalarının korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, entegre devre topoğrafyası tescil başvurusunun yeri, zamanı, başvuru evrakının düzenlenmesi, tescili ve diğer işlemlerde uyulacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 22/4/2004 tarihli ve 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında  Kanunun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,

Kanun: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında  Kanunu,

Entegre devre: Elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürünü,

Entegre devre topoğrafyası: Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümünü,

Sicil: Entegre Devre Topoğrafyaları Sicilini,

Bülten: Sicile kaydedilen entegre devre topoğrafyalarının yayımlandığı Resmi Patent Bültenini,

Tebliğ: 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ve 25 inci maddesine göre Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliği,  ifade eder.

Koruma Şartları

Madde 5 — Orijinal niteliğe sahip entegre devre topoğrafyaları, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi ve Tebliğde belirtilen ücretin ödenmesi kaydıyla, tescil belgesi verilerek korunur.

Korumadan Yararlanacak Kişiler

Madde 6 — Entegre devre topoğrafyası koruma hakkından, Kanunun öngördüğü şekilde,  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan ve sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili uluslararası anlaşmaların hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler yararlanır.

Birinci fıkra kapsamı dışında kalmakla beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen entegre devre topoğrafyası koruması tanıyan devletlerin  uyruğundaki gerçek ve tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye’de bu haktan yararlanırlar.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının entegre devre topoğrafyalarını, diğer ülkelerin tescil etmesi veya tescil edeceğini yazılı olarak bildirmesi karşılıklılık ilkesi olarak kabul edilir.

Başvuru Mercii ve Tarihi

Madde 7 — Kanunun verdiği koruma hakkından yararlanmak için yapılacak tüm başvurular, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden başvuru dilekçesi ile birlikte Enstitüye yapılır.

Başvuru tarihi, başvuru evraklarının Enstitüce alındığı gün, saat ve dakikadır.

Başvuru Dilekçesi ve İhtiva Edeceği Bilgi ve Belgeler

Madde 8 — Entegre devre topoğrafyasının tescil edilmesini talep eden başvuru sahibi veya vekili, bu Yönetmeliğe ekli Ek:1 deki Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Başvuru Formu örneğine uygun, A4 kağıdına bilgisayar ile yazılmak suretiyle hazırladığı imzalı başvuru dilekçesini  Enstitüye verir.

Başvuru dilekçesi aşağıdaki bilgi ve ekli belgeleri ihtiva eder;

a) Başvuru sahibinin adı, soyadı ve adresi,

b) Entegre devrenin yerine getirdiği elektronik işlevleri tanımlayan bilgileri içeren ve yayın yoluyla çoğaltmaya elverişli, entegre devre topoğrafyasının kopya veya net çizimleri, İbraz edilen kopya veya çizimler entegre devre topoğrafyasının tanınmasına yeterli ise entegre devrenin üretimi ile ilgili parçalara ait kopya veya çizimler verilmeyebilir.

Çizimler A4 normunda sunulmalıdır. Büyük ölçekli çizimler, planlar veya fotoğraflar A4 normuna gelecek şekilde katlanmalıdır. Bu mümkün değilse çizimler rulo haline getirilmelidir, ancak bu ruloların ebatları 1,5 metreden uzun ve 15 santimetreden kalın olamaz.

c) Entegre devre topoğrafyasının kısa ve açıklayıcı tanımını içeren ve yazılı bir metin olan özet,

Özette, topoğrafyanın veya topoğrafyayı içeren ürünlerin satışında kullanılan isimlerine, entegre devre topoğrafyasının diğer topoğrafyalardan veya topoğrafyayı içeren ürünlerden farklı özelliklerine yer verilir.

Özet sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder, korumanın kapsamını etkilemez ve tercihen 100 kelime içerebilir.

Entegre devre topoğrafyasının elektronik işlevini açıklamaya yardımcı olabilecek blok şema, devre şeması ve benzeri çizimler de verilebilir.

d) Entegre devre topoğrafyasının ilk ticari kullanım tarihi veya böyle bir kullanımın gerçekleşmediğine dair beyan,

e) Tebliğde belirtilen başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge,

f) Entegre devre topoğrafyası tescil başvurusu vekil vasıtası ile yapılıyor ise başvuru sahibinin başvuruyu ve sair tescil işlemlerini yapmaya vekili yetkilendirdiğine ilişkin vekaletname,

Başvuru veya tescilden doğan haktan vazgeçilmesi taleplerinin vekil tarafından yapılabilmesi için vekilin vekaletnamesinin, bu yetkilerini açıkça belirten ve noterce tasdik edilmiş vekâletname olması gerekir.

Türkiye’de ikametgâhı olmayanlar, kendilerini Sicile kayıtlı patent vekili vasıtasıyla temsil ettirmek  zorundadırlar.

Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisi olmayanlar tarafından yapılan tescil başvuruları ve tescil sonrası  diğer işlemler ile ilgili taleplerde başvuru sahibine yetkili patent vekili ataması için iki aylık süre verilir. Süresi içerisinde yetkili patent vekili atamayan kişilerin talepleri reddedilir. Ancak, Türkiye’de ikâmetgâhı olanların başvurularında vekil tayin edilmediği takdirde işlemler başvuru sahibi adına yürütülür.

g) İmza sirküleri,

Başvuru sahibi tüzel kişi ise imza sirküleri verilir. Başvuru dilekçesi ve diğer belgeler, imza sirkülerine göre yetkili olan kişi veya kişilerce imzalanır.                      

h) Tasarlayıcının kimliği,

Eğer başvuruda bulunan kişi tasarlayıcı değil  veya tasarlayıcılar birden çok ise başvuruda bulunan kişinin tescil isteme hakkını, tasarlayıcı veya tasarlayıcılardan ne şekilde elde ettiğinin Ek:1 deki Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Başvuru Formu örneğine uygun olarak  beyan edilmesi gerekir.

Başvurunun İncelenmesi ve Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi

Madde 9 — Konusu ve kapsamı Kanunun 2 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan tanımlara uymayan bir entegre devre topoğrafyası tescil başvurusu Enstitü tarafından geri çevrilir. Her entegre devre topoğrafyası için tescil başvurusu ayrı ayrı yapılır.

Enstitü, başvurunun Kanunun 14 üncü ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şartlara uygunluğunu ve herhangi bir eksikliğin bulunup bulunmadığını inceler. Enstitü herhangi bir eksikliğin olmadığına karar verirse, entegre devre topoğrafyası tescil başvurusu, başvuru evraklarının Enstitüce alındığı gün, saat ve dakika itibariyle kesinleşir.

Eksikliklerin Giderilmesi ve Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi

Madde 10 — Bir entegre devre topoğrafyası tescil başvurusunun, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygun bir şekilde yapılmaması halinde, Enstitü eksikliklerin giderilmesi için tebliğ tarihinden itibaren iki aylık süre verir. 

Ancak; başvuru sahibinin adı ve soyadını içeren Ek:1 deki Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Başvuru Formu örneğine uygun dilekçe ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının  (b) bendinde belirtilen belgenin başvuru anında verilmiş olması halinde, başvuru bu bilgi ve belgelerin Enstitüce alındığı gün, saat ve dakika itibarıyla kesinlik kazanır. Bu bilgi ve belgeler, başvuru anında verilmez ise bu eksikliklerin giderilmesi için Enstitü tarafından birinci fıkrada belirtilen süre verilir. Bu durumda tescil başvurusu, öngörülen eksikliklerin giderildiği tarih itibariyle kesinlik kazanır.

İkinci fıkrada belirtilenler dışında kalan, ancak  bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre verilmesi gereken sair bilgi ve belgelerde eksiklik olması halinde de, eksiklikler birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde giderilmelidir. Ancak bu eksiklikler başvuru tarihinin kesinleşmesine etki etmez.

Verilen süre içinde eksikleri tamamlanmayan entegre devre topoğrafyası tescil başvurusu yapılmamış sayılır.

Tescil ve Yayımlama

Madde 11 — Başvuru şartları eksiksiz  şekilde yerine getirilen entegre devre topoğrafyası tescil başvurusu, Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin doğruluğu, başvuru yapanın başvuru yapma hakkına sahip olup olmadığı, entegre devre topoğrafyasının orijinal olup olmadığı hususları incelenmeksizin Enstitü tarafından Sicile kaydedilir. Sicile kaydı yapılmış entegre devre topoğrafyası Bültende yayımlanır ve Enstitüce düzenlenen tescil belgesi başvuru sahibine veya vekiline gönderilir.

Sicil kaydında yer alacak ve Bültende yayımlanacak unsurlar şunlardır;

a) Başvuru numarası ve tarihi,

b) Tescil numarası ve tarihi,

c) Koruma başlangıç tarihi,

d) Entegre devre topoğrafyası hak sahibinin adı, soyadı, uyruğu ve adresi,

e) Tasarlayıcı veya  tasarlayıcıların adı, soyadı ve adresi,

f) Özet,

g) Varsa vekilin adı, soyadı ve adresi.

İtiraz

Madde 12 — Başvuru sahipleri, Enstitü kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde;

a) İtiraz gerekçelerini açıklayan bir dilekçe,

b) Tebliğde belirtilen itiraz inceleme ücretinin ödendiğini gösterir belge ile birlikte başvurularının     işleme alınması hususunda itirazda bulunabilirler.

Bu belgeler itiraz başvurusunda verilmez ise itiraz yapılmamış sayılır.

Başvuru sahiplerinin, itirazlarını destekleyici bilgi, belge ve kanıtları da birinci fıkrada belirtilen süre geçirilmeksizin vermeleri zorunludur. Bu süre içerisinde, bilgi, belge ve kanıtların verilmemesi halinde mevcut olanlar dikkate alınarak karar verilir.

İtirazın İncelenmesi

Madde 13 — Yapılan itiraz Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunda değerlendirilir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilir.,

Adres, Unvan Değişiklikleri, Nev’i Değiştirme ve Birleşme

Madde 14 – Entegre devre topoğrafyası hak sahibi, adres, unvan değişiklikleri, nev’i değiştirme ve birleşme  hallerini  Enstitüye bildirmek zorundadır.

Birinci fıkrada belirtilen hallere ilişkin yapılacak değişiklik, entegre devre topoğrafyası hak sahibi adına kayıtlı bulunan bütün tescillere uygulanır.

Birinci fıkrada belirtilen hallere ilişkin değişikliğin Sicile kaydedilebilmesi ve  Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin, entegre devre topoğrafyası hak sahibi adına kayıtlı her bir tescil ve başvuru için ayrı ayrı  verilmesi zorunludur.

a) Talep dilekçesi,

b) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

c) Adres değişikliğini, unvan değişikliğini, nev’inin değiştirildiğini veya birleşmeyi gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

 d) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

Devir

Madde 15 — Entegre devre topoğrafyası başvurusu veya tescilinden doğan haklar başkasına devredilebilir.

Devrin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

a) Talep dilekçesi,

b) Devir alan ve verenin imza ve beyanlarını içeren ve tescil numarasının bulunduğu noter tasdikli ve müstenidatlı devir senedi,

c) Tescil belgesi aslı,

d) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.  

İntikal

Madde 16 — Entegre devre topoğrafyası başvurusu veya tescilinden doğan hakların miras yoluyla intikal etmesi halinde bu durumun Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

a) Talep dilekçesi,

b) Mahkeme kararı,

c) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

d) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

Lisans

Madde 17 — Entegre devre topoğrafyası başvurusu veya  tescilinden doğan haklar ile ilgili olarak kullanma yetkisi ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilir.

Lisansın Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

a) Talep dilekçesi,

b) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, tescil  numarasını, ücretini, süresini belirtir noter tasdikli ve müstenidatlı lisans sözleşmesi,

c) Tescil belgesi aslı,

d) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

Rehin

Madde 18 — Entegre devre topoğrafyası başvurusu veya  tescilinden doğan haklar rehne konu olabilir. Rehnin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

a) Talep dilekçesi,

b) Rehin alan ve verenin imza ve beyanlarını içeren ve tescil numarasının bulunduğu noter tasdikli ve müstenidatlı rehin sözleşmesi,

c) Tescil belgesi aslı,

d) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

Tescil Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi

Madde 19 — Adres, unvan değişiklikleri, nev’i değiştirme, birleşme, devir, intikal,  tescil belgesinin kaybı gibi benzeri hallere ilişkin olarak, talep üzerine tescil belgesinin yeniden düzenlenerek entegre devre topoğrafyası hak sahibine veya vekiline  gönderilebilmesi için Tebliğde belirtilen tescil belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir belgenin verilmesi zorunludur.

Ücret

Madde 20 — Enstitü, Kanun ve bu Yönetmelikte öngörülen işlemler için ücret tahakkuk ettirir. Ücretler, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun  6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ve 25 inci maddesine göre Türk Patent Enstitüsünce uygulamaya konulacak olan Tebliğde yayımlanır.

Bu ücretler hizmeti talep edenden alınır. Ücretin ödenmemesi halinde talep yapılmamış sayılır.

Tescil Belgesi Sureti

Madde 21 — Entegre devre topoğrafyası hak sahibinin veya vekilinin talebi halinde tescil belgesi sureti verilir.

Tescil belgesi suretinin verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

a) Talep dilekçesi,

b) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

c) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

Sicil Sureti

Madde 22 — Talep edilmesi halinde entegre devre topoğrafyasının Sicil sureti verilir.

Sicil sureti verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

a) Talep dilekçesi,

b) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge.

Hakkın Sona Ermesi

Madde 23 — On yıllık koruma süresinin dolması veya entegre devre topoğrafyası koruma hakkı sahibinin bu hakkından vazgeçmesi hallerinden birinin gerçekleşmesi ile entegre devre topoğrafyası koruma hakkı sona erer. Bu durumda, sona erme sebebinin gerçekleştiği andan itibaren hakkın konusu kamu malı sayılır ve bu husus Bültende ilan edilir.

Vazgeçme

Madde 24 — Entegre devre topoğrafyası koruma hakkı sahibi, başvuru veya tescilden doğan hakkından vazgeçebilir. Ancak, Sicile kayıt edilmiş rehin, lisans gibi haklar varsa, bu hak sahiplerinin izni olmadıkça, hak sahibi hakkından vazgeçemez. Ayrıca, entegre devre topoğrafyası koruma hakkı üzerinde, üçüncü bir kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmekte ise onun izni olmadıkça bu haktan vazgeçilemez.

Vazgeçme isteğinin yazılı olarak Enstitüye bildirilmesi gerekir. Vazgeçmenin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

a) Vazgeçme dilekçesi,

b) Talep eden hak sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri,

c) Talep eden hak sahibi gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Talep vekil tarafından yapılıyorsa vazgeçme yetkisini havi noter tasdikli vekaletname,

e) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge.

Vazgeçme, Sicile kayıt tarihi itibariyle hüküm doğurur.

Hükümsüzlüğün Etkisi

Madde 25 — Hükümsüzlüğe ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı Sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.

Kanunun 20 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen haller müstesna, hükümsüzlüğe ilişkin kesinleşmiş karar geçmişe etkili sonuçlar doğurur.

Zorunlu Lisans ve Kullanım Bedeli

Madde 26 — Bir entegre devre topoğrafyasını, hak sahibinin izni olmaksızın bir kamu kurumunun veya üçüncü bir kişinin kullanmasına, Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen koşullardan birinin mevcudiyeti halinde Bakanlar Kurulunca karar verilebilir.

Entegre devre topoğrafyası hak sahibinden sözleşmeye dayalı lisans talebinde bulunan bir kamu kurumu veya üçüncü kişi, makul ticari koşullar dahilinde ve makul bir süre içinde talebinin kabul edilmemesi durumunda, sözleşmeye dayalı lisans talebinde bulunulduğunu tevsik eden bilgi ve belgeler ile birlikte kullanım hakkı için Enstitüye yaptığı başvuruda, Tebliğde belirtilen zorunlu lisans talep ücreti ile zorunlu lisans işlemleri için gerekli olan masrafı karşılamak üzere teminat ücretinin ödendiğini gösterir belgeleri de Enstitüye vermek zorundadır.

Bakanlar Kurulu kararı ile zorunlu lisans verilerek kullanım hakkı tanınması halinde, entegre devre topoğrafyası hak sahibine ödenecek gerçek değere esas kullanım bedeli Enstitüce belirlenir. Kullanım bedeli Bakanlar Kurulunun verdiği yetkinin ekonomik değeri ve uygulandığı yerde rekabeti ortadan kaldırıcı uygulamaları telafi etme ihtiyacı göz önüne alınarak,  tasarım ücreti, üretim maskesi ücreti ve toplu üretim parça bedeli gibi esaslar dikkate alınarak belirlenir.

Kullanım bedelinin belirlenmesinde Enstitüce ihtiyaç duyulması halinde, ilgili Kurum ve Kuruluşlar ile Üniversitelerin ilgili bölümlerinden görüş alınabilir.            

Yürürlük

Madde 27 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

 

Share
Bu Yazı Toplamda 3.477 Okunmuştur.
Biz Sizi Arayalım…
Biz Sizi Arayalım...
Satılık Marka Hizmetleri
Site İçi Arama
ankara travesti istanbul travesti istanbul travesti istanbul travestileri ankara travesti ankara travesti istanbul travesti
marka tescil, marka tescili, marka, patent, tasarım, faydalı, model, endüstriyel tasarım, tescil, marka başvuru, helal gıda, sertifikası, yatırım, teşvik, yabancı, personel, yabancı izin