Patent Tescil İşlemleri - Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankaraWeb tasarım Ankara|

Marka ve Patent Tescil İşlemleri

En Çok Okunanlar

Patent Tescil İşlemleri

Patent Hakkına Tecavüz Durumları

Patent Hakkına Tecavüz Durumları

Patent Hakkına Tecavüz Durumu ( İhlali )  “Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişinin izni olmaksızın, Patentin aynısının veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin ticaret sırasında Patent tescili kapsamında bulunan ürünlerin veya buluşların kullanılması” şeklinde tanımlayabiliriz.

a- Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek;

b – Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak;

patent_hakkina_tecavuz_durumlari

c – Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu olan usulü kullanmak veya buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak;

d – Patent sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek;

e – Bu maddenin 1 inci ila 4 üncü bendlerinde yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak;

f – Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak.

Patent bir ürünün yapılışına ait bir usul için alınmışsa, aynı nitelikleri taşıyan her ürün, patenti alınmış usule göre yapılmış sayılır. Usule tecavüz etmeksizin ürünü ürettiğini iddia eden davalı bunu ispat etmekle yükümlüdür.

Patent başvurusu bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesine göre yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi, buluşa vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir. Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise, başvurunun yayınlanmış olmasına bakılmaz. Patent Hakkına Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hüküm olunursa, yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.

Ancak mahkeme, patent veya faydalı modelin verildiğine ilişkin ilânın ilgili bültende yayımlanmasından önce öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak karar veremez. 

 

EPC Avrupa Patent Başvurusu

EPC Avrupa Patent BaşvurusuEPC Avrupa Patent Başvurusu

EPC  (Avrupa Patent Sözleşmesi) Avrupa ülkeleri ile üye devletlerin işbirliğinin artması için yapılmış uluslar arası bir sözleşmedir.

05 Ekim 1973 yılında Münih’de imzalanmıştır. Türkiye, Paris Sözleşmesi’ne üye olduğu için 29.01.2000 tarihinde sözleşmeye dahil olma hakkını kazanmıştır.

Avrupa Patent Sözleşmesi ile amaçlanan; üye ülkelerde patentlerin tescilinin tek bir prosedür ile sağlanması ve verilen patentler için standart kuralların oluşturulmasıdır.

EPC patent başvuruları doğrudan Türk Patent Enstitüsüne’ne yapılır.

Tescil ile ilgili aşamalar Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından yürütülür.

Vekaletname : Patent müracaatı için Türk Patent Enstitüsünü verilecek vekaletname Adi vekaletnamedir.

Noter onayına gerek yoktur. 

Islak olmadan faks ve mail ortamında gönderilmesi yeterlidir.

Patent sahibini hak kaybına sebep olacak durumlarda Noter  onayı gereklidir.  

TÜBİTAK Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleri

TÜBİTAK Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleri

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından verilen destektir.

1. Aşama: Ulusal patent başvuruları;

Patent başvuru tarihi, 23.08.2006 veya daha sonraki bir tarih olmalıdır.

Teşvik başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki harcamaları kapsar.

2. Aşama: Uluslararası (PCT) veya bölgesel (EP) patent başvuruları (ilk başvuru aşaması);

Uluslararası veya bölgesel patent başvuru tarihi, 23.08.2006 veya daha sonraki bir tarih olmalıdır.

Uluslararası veya bölgesel patent başvurusu esnasında yapılan ilk harcamayı (başvuru ücreti, araştırma raporu ücreti, vs.) kapsar.

3. Aşama: Uluslararası (PCT) veya bölgesel (EP) patent başvuruları (araştırma raporu sonrası);

Ulusal aşamada tescile bağlanmamış veya patenti onaylanmamış olmalıdır. (başvuru tarihi sınırı yok)

Teşvik başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki harcamaları (inceleme raporu düzenletme, ulusal faza giriş vb. ücretleri) kapsar.

Kimler Yararlanabilir

Tüm T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu esaslar kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.

Destek Miktarları ve Şekilleri

1. Aşama: Ulusal patent başvuruları için;

TPE hesabına 3,000 TL, geri ödemesiz

Başvuru sahibi hesabına 450 TL, geri ödemesiz (ulusal patent başvurusu vekil aracılığıyla yapıldıysa)

2. Aşama: Uluslararası veya bölgesel patent başvurularının ilk aşamasındaki ücretler için;

Başvuru sahibi hesabına 3,000 TL, geri ödemesiz

Başvuru sahibi hesabına 450 TL, geri ödemesiz (uluslararası/bölgesel patent başvurusu vekil aracılığıyla yapıldıysa)

3. Aşama: Uluslararası veya bölgesel patent başvurularının araştırma raporundan sonraki işlem ücretleri için;

Başvuru sahibi hesabına Jüri tarafından belirlenecek miktarda (üst sınır 100,000 TL), geri ödemeli

 

 

KOSGEB Teşvikleri – Sınai Mülkiyet Hakkı Desteği

KOSGEB Teşvikleri – Sınai Mülkiyet Hakkı Desteği

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği (Genel Destek Programı)

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Destek AmacıKOSGEB Teşvikleri

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, KOBİ’lerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek.

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Destek Kapsamı

İşletmelerin; Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan;

– İncelemeli Patent Belgesi,

– Faydalı Model Belgesi,

Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi,

– Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi, almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlar  yaptığı ödemeler ve patent vekili giderleri ile,

Türk Patent Enstitüsü (TPE) muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan;

– Marka Tescil Belgeleri almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ile marka vekili giderlerine destek verilir.

Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.

Bu destek, sınai mülkiyet haklarına konu belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi (3 yıl) içinde alınan belgeler için verilir.

KOSGEB Desteklerinden Kimler Yararlanabilir

KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptıran işletmeler bu desteklerden yararlanabilirler. Belge alma şartı vardır.

KOSGEB Destek Miktarları ve Şekilleri

Destek kapsamındaki giderlerin %50’si (1. ve 2. Bölgeler için) veya %60’ı (3. ve 4. Bölgeler için) desteklenmekte olup, destek üst limiti 20.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir.

KOSGEB Başvuru

Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği (AR-GE ve İnovasyon Programı – Proje Geliştirme Desteği)

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Destek Amacı

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesini, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesini teminen araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerini desteklemek

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Destek Kapsamı

İşletmenin; İncelemeli Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgelerini almak için yaptığı giderleri kapsar. Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) ve/veya yurt dışı muadili kurum/kuruluşlar ile Türk Patent Enstitüsü’nce (TPE) yetkilendirilmiş Patent Vekillerine yapılan ödemeler bu destek kapsamındadır.

KOSGEB Desteklerinden Kimler Yararlanabilir

KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptıran işletmeler bu desteklerden yararlanabilirler. Belge alma şartı vardır.

KOSGEB Destek Miktarları ve Şekilleri

Destek kapsamındaki giderlerin %75’i desteklenmekte olup, destek üst limiti 25.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir.

KOSGEB Başvurusu

Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.

 

 

Biz Sizi Arayalım…

Biz Sizi Arayalım...

Satılık Marka Hizmetleri

Site İçi Arama

ankara travesti istanbul travesti istanbul travesti istanbul travestileri ankara travesti ankara travesti istanbul travesti
marka tescil, marka tescili, marka, patent, tasarım, faydalı, model, endüstriyel tasarım, tescil, marka başvuru, helal gıda, sertifikası, yatırım, teşvik, yabancı, personel, yabancı izin