KOBİ Destek İşlemleri - Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankaraWeb tasarım Ankara|

Marka ve Patent Tescil İşlemleri

En Çok Okunanlar

KOBİ Destek İşlemleri

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı

Kobi Proje Destek Programın Amacı ve Gerekçesi

 • İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
 • KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
 • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.
Kobi Proje Destek Programı ve Proje Limitleri
 
Program Süresi                    3 yıl
Proje Süresi                          6-24 ay(+12ay)
Destek Üst Limiti                 150.000 TL
Destek Oranı                        1.ve 2. Bölge için %50
                                                 3.ve 4. Bölge için %60
 

Kobi Proje Destek programı ve Desteklenecek Proje Konuları
 • İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

Kobi Proje Destek Programı ve Desteklenecek Proje Giderleri
 • Kobi Proje Destek  program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak Kobi Proje Destek kapsamında arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
   
 • Kobi Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşamaz. Kobi Proje Destek kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.
Kobi Proje Destek Programı Uygulama Esasları
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılması amacı ile hazırlayacakları projelerin desteklenmesine yönelik olarak, KOBİ Proje Destek Programının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları, küçük ve orta ölçekli işletmelere, KOSGEB tarafından uygulanacak, KOBİ Proje Destek Programınına ilişkin alt düzenleyici işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları; 15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında 2010/02 sayılı KOSGEB İcra Komitesi Kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulan KOBİ Proje Destek Programı’nın 13. Maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Uygulama Esaslarında yer alan;

a) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığı’nı,

b) Geri Ödemesiz Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,

c) Hizmet Merkezi: KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğünü,

ç) Hizmet Sağlayıcı: İşletmenin desteğe konu mal/hizmeti satın aldığı kurum/kuruluş veya firmayı,

d) İşletme: 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

e) İşletmeden Sorumlu Personel: KOBİ Uzmanı, KOBİ Uzman Yardımcısı veya 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38. maddesi hükümlerine göre üniversite öğretim üyelerinden KOSGEB’de görevlendirilen personeli,

f) İşletme Proje Yetkilisi: İşletme adına projeyi yürütmekle yetkili olan kişiyi

g) İşletme Yetkilisi: İşletmeyi her konuda temsil ve imza yetkisine sahip olan kişiyi,

ğ) KOBİ Bilgi Beyannamesi: 18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” gereğince işletme tarafından hazırlanması gereken belgeyi,

h) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’ni,

ı) KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin kayıt altına alındığı veri tabanını,

i) Kurul: KOBİ projelerini değerlendiren ve karar alan Değerlendirme ve Karar Kurulunu,

j) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran ve başvurusu uygun bulunan işletmelerin KOSGEB’e verdikleri idari, mali ve hukuki taahhütlerini içeren belgeyi,

k) Program: KOBİ Proje Destek Programını,

l) Proje: Amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, süresi, bütçesi, diğer kaynakları ile uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili faaliyetler bütününü,

 ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programa İlişkin Hususlar

 

Programdan yararlanma koşulu

MADDE 5 (1) İşletmenin Programdan yararlanmak için KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.

(2) KOSGEB Veri Tabanında yer almak isteyen işletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dokümanını doldurarak KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar. İşletme bu belgelere, işletme yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesi, bağlı bulunduğu odadan alınmış Faaliyet Belgesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini ekleyerek Hizmet Merkezine teslim eder. İşletmenin faaliyet konusu nedeniyle temin edemeyeceği belgeler istenmez.

(3) Hizmet Merkezi tarafından gerekli inceleme yapılır. Başvurunun uygun bulunması halinde elektronik ortamda uygunluk teyidi verilerek işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kaydı gerçekleştirilir.

(4) İşletme, güncel KOBİ Bilgi Beyannamesini her yıl Hizmet Merkezine teslim eder.

(5) İşletmenin Programdan yararlanmak için ilgili Hizmet Merkezine proje başvurusu yapması esastır.

Proje Başvurusu

MADDE 6 – (1) KOBİ Proje Destek Programından yararlanmak isteyen işletme, ekte yer alan KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu ve ekleri ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar. Başvuru sırasında KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formunun elektronik ortamda da Hizmet Merkezine sunulması gerekir. KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu ve eklerinin her sayfası işletme yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanır. Hizmet Merkezi, başvuruyu evrak kaydına alır.

(2) İşletme, ihtiyaç duyması halinde proje hazırlama sürecinde danışmanlık hizmeti alabilir. Bu gider kaleminin desteklenebilmesi için projenin, Kurul tarafından kabul edilmiş olması gerekir.

3) Hizmet Merkezine ilk defa başvuruda bulunan her işletme için “Başvuru ve Uygulama Dosyası” açılır ve işletme ile ilgili her türlü belge bu dosyada muhafaza edilir. Bu dosyanın açılmasından sonra, Programla ilgili olarak işletmelerden alınmış belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar istenmez.

Ön Değerlendirme

MADDE 7 – (1) Proje başvurusu, İşletmeden Sorumlu Personel tarafından işletmenin KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yararlandığı program sayısı, KOBİ Bilgi Beyannamesi, mevzuata uygunluk, bilgi, belge, şekil yönünden incelenerek ekte yer alan KOBİ Proje Destek Programı Proje Ön Değerlendirme Raporu hazırlanır.

(2) Ön değerlendirme sonucunda; proje ve/veya eklerinde eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru sahibine bildirilir.

Değerlendirme

MADDE 8 – (1) Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan proje, ekte yer alan KOBİ Proje Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formuna işlenerek, değerlendirilmek üzere Kurul’a sunulur.

(2) İşletme Proje Yetkilisi projesini sunmak üzere Kurul’a davet edilir.

(3) Proje başvurusu, ekte yer alan KOBİ Proje Destek Programı Proje Değerlendirme Kriterleri Tablosu’nda yer alan kriterler de dikkate alınarak Kurul tarafından değerlendirilir.

(4) Kurulda yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan kararlar için, ekte yer alan KOBİ Proje Destek Programı Kurul Karar Formu düzenlenir.

(5) Kurul, projeyi kabul edebilir, reddedebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere başvuru sahibinden revizyon isteyebilir. Kurul’un kabule ve redde ilişkin verdiği kararlar nihaidir.

(6) Kurul değerlendirmesi sonucu, revizyon istenmesi halinde, işletme tarafından KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu revize edilerek Kurul kararında belirtilen süre içinde Hizmet Merkezine sunulur.

(7) Kurul kararı evrak kaydına alınır ve proje başvuru sahibine 15 (on beş) gün içerisinde yazılı olarak bildirilir. Ayrıca, Kurul kararının bir örneği ilgili Başkanlık birimine gönderilir.

(8) Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru sahibinden ekte yer alan Taahhütname’yi vermesi istenir. Taahhütname verme süresi bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gündür.

(9) Taahhütnamenin Hizmet Merkezinde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Kurul tarafından kabul edilen ilk projenin başlangıç tarihi, işletme için Programın başlangıç tarihidir.

(10) İşletme, proje sürecinde 1 (bir) kez revizyon talep edebilir. Revizyon talebi, KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formunun revizyona konu bölümleri yeniden düzenlenerek yapılır. Bu talep Kurul’da görüşülerek karara bağlanır.

Desteklenecek Proje Konuları

MADDE 9 (1) İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları;

 • İstihdam artırıcı,
 • İhracat artırıcı,
 • Pazar payı artırıcı,
 • Verimlilik artırıcı,
 • Maliyet düşürücü,
 • Kapasite artırıcı,
 • Ürün/hizmet kalitesi yükseltici,
 • Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı,
 • Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı,
 • Kurumsallaşmaya yönelik,
 • Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik

projeleri desteklenir.

Desteklenecek Proje Giderleri

MADDE 10 (1) Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.  

(2) Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçim indirimi hariç) üzerinden desteklenir.  

(3) Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşmayacak şekilde hesaplanır ve sabitlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarı değiştirmez.

(4) Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği, yukarıda ifade edilen % 10 (on) sınırlamasına dahil değildir.

(5) KOSGEB Desteğine esas makine-teçhizatın yeni olması şartı aranır.

Program Süresi,  Destek Üst Limit ve Oranı 

MADDE 11 (1) Program süresi işletme için 3 (üç) yıl olup, program kapsamında işletmeye verilecek desteğin üst limiti toplam 150.000 (yüz elli bin) TL’dir. Program kapsamında verilecek destekler geri ödemesizdir.

(2) 16 Temmuz 2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan 1. ve 2. Bölgelerde Programın destek oranı % 50 (elli) olup; 3. ve 4. Bölgelerde bu oran % 60 (altmış) olarak uygulanır.

(3) Projenin destek süresi, projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve KOSGEB tarafından kabul edilen süredir. Program kapsamında desteklenecek projenin destek süresi, proje bazında en az 6 (altı) ay, en fazla 24 (yirmi dört) aydır. Kurul kararı ile proje süresinin % 50 (elli)’sini geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir. Ancak bu sürelerin toplamı program süresini aşamaz.

(4) İşletmenin projesini sunmadan önce proje hazırlama konusunda alacağı danışmanlık hizmeti için KOSGEB tarafından sağlanacak destek üst limiti 1.500 (bin beş yüz) TL’yi aşamaz.

İzleme

MADDE 12 (1) İşletme tarafından proje faaliyet aşamalarına ilişkin olarak hazırlanan raporların Kurul tarafından kabul edilen proje dokümanına uygunluğunun proje süresince izlenmesi ve değerlendirilmesi işletmeden sorumlu personel tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile yapılır.

(2) Kurul, uygulanmasına karar verdiği proje için izlemeye esas oluşturacak projenin bütçesi, dönemsel hedefleri ve gerçekleşme durumunu gösteren ve ekte yer alan KOBİ Proje Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporlarının hangi dönemlerde hazırlanacağına karar verir. Bu husus KOBİ Proje Destek Programı Kurul Karar Formunda belirtilir. KOBİ Proje Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporlarının sunulacağı dönemler 30 (otuz) günden az, 90 (doksan) günden fazla olamaz.

(3) Kurul tarafından belirlenen dönemlerde, KOBİ Proje Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu hazırlanarak ilgili izleme döneminin sona ermesinden sonraki 30 (otuz) gün içinde Hizmet Merkezine teslim edilir.

(4) Birbirini takip eden 2 (iki) izleme döneminde KOBİ Proje Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu ve eki belgeleri süresinde teslim edilmeyen projelere ilişkin gerekçeler Kurul’a sunulur. Kurul projenin devamına veya sonlandırılmasına karar verir.

(5) KOBİ Proje Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporunda yer alan hedefler, faaliyetler ve faaliyet gerçekleşme durumları işletmeden sorumlu personel tarafından incelenir.

(6) İşletmeden sorumlu personel tarafından inceleme sonrası KOBİ Proje Destek Programı Proje Faaliyetleri Değerlendirme Raporu hazırlanır ve Hizmet Merkezi Müdürünün onayına sunulur.

(7) KOBİ Proje Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda planlanan faaliyetlerin bir kısmının gerçekleşmemesi durumunda; gerçekleşen faaliyetlere ilişkin ödemeler yapılır, eksik kalan faaliyetlerin takip eden izleme dönemi içerisinde tamamlanması istenir. Eksik kalan faaliyetleri takip eden izleme döneminde tamamlamayan işletmelerin durumu Kurul’a sunulur.

(8) Projenin son izleme döneminin sonunda işletme tarafından KOBİ Proje Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu ile KOBİ Proje Destek Programı Proje Sonuç Raporu hazırlanır ve projenin sona ermesinden sonraki 30 (otuz) gün içerisinde Hizmet Merkezine teslim edilir.

(9) KOBİ Proje Destek Programı Proje Sonuç Raporu, Kurul’a sunulur. Kurul tarafından projenin başarılı olup olmadığına karar verilir. Kurul kararı, işletmeye yazı ile bildirilir.

Destek Ödemeleri

MADDE 13 (1) İşletme, KOBİ Proje Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu, proje kapsamında yapılan giderlere ilişkin fatura/fatura yerine geçen belgeler ve bunların ödendiğine dair banka dekontları ile birlikte Hizmet Merkezine başvurur. KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu hazırlama aşamasında danışmanlık hizmeti alınmış ise buna ait fatura ilk izleme dönemine ait harcama belgeleri ile birlikte sunulur.

(2) KOBİ Proje Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu ve ekinde verilen o izleme dönemi içinde yapılmış harcamalara ilişkin ödeme belgeleri Hizmet Merkezi tarafından değerlendirilir.

(3) Proje kapsamında makine-teçhizata ilişkin destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan KOBİ Proje Destek Programı Tespit Tutanağını düzenler. 

(4) Değerlendirme sonucunun uygun bulunması halinde işletmeden sorumlu personel tarafından ekte yer alan KOBİ Proje Destek Programı Destek Ödeme Oluru hazırlanarak Hizmet Merkezi Müdürünün oluruna sunulur.

(5) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

(6) İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurul, Oluşumu ve Çalışma Esasları

Kurul, oluşumu ve çalışma esasları

MADDE 14 – (1) Program kapsamında sunulan projeleri değerlendirmek ve karar almak üzere Hizmet Merkezinde Kurul oluşturulur.

(2) Kurul, KOSGEB’den 2 (iki), üniversiteden 2 (iki) öğretim üyesi ve Ticaret Odası/Sanayi Odası/Ticaret ve Sanayi Odası/Esnaf Odaları Birliği’nden 1 (bir) üye olmak üzere toplam 5 (beş) kişiden oluşur. Kurul Başkanı ilgili Hizmet Merkezi Müdürüdür.

(3) Kurul üyelerinin, asgari fakülte veya dört yıllık eğitim veren yüksek okul mezunu olmaları şarttır.

(4) Kurulun KOSGEB dışından olan üyelerini belirlemek için Hizmet Merkezi tarafından bu kurum/kuruluşlara yazı gönderilir. Bu kurum/kuruluşlardan ekte yer alan KOBİ Proje Destek Programı Kurul Üye Bilgi Formu ile bildirilen kişilerden uzmanlık alanlarına göre il bazında bir liste oluşturulur ve oluşturulan liste ilgili Başkanlık birimine gönderilir. İlgili Başkanlık birimince Kurul’da KOSGEB’den yer alacak üyeler ve il bazında oluşturulan liste Başkanlık Makamının onayına sunulur. Onaylanan Kurul listeleri Hizmet Merkezine bildirilir.

(5) Kurulda değerlendirilecek projelerin özelliğine göre ilgili Hizmet Merkezi Müdürü tarafından yukarıda belirtilen listeden belirlenecek üyeler ve Başkanlık tarafından görevlendirilen KOSGEB üyelerinin katılımı ile Kurul oluşturulur.

(6) Kurul’da görevlendirilen üyelerin Kurul faaliyetleri ile ilgili yaptığı işlerde gizlilik esastır. KOSGEB dışından görevlendirilen Kurul üyeleri, Hizmet Merkezine KOBİ Proje Destek Programı Gizlilik Taahhütnamesi verir.

(7) Kurul en az 3 (üç) üyenin katılımı ile toplanır. Kurul karar yeter sayısı 3 (üç)’tür. Oyların eşitliği durumunda Kurul başkanının oyu iki oy sayılır.

(8) Kurul’da görev alan öğretim üyelerine ödenecek günlük hizmet bedelleri, Başkanlık tarafından belirlenir. Kurul üyelerinden sadece üniversite tarafından görevlendirilen üyelere katılım sağladıkları her Kurul toplantısı için; 1 (bir) günlük hizmet bedeli Hizmet Merkezi tarafından üniversiteye ödenir.

(9) Kurul’un sekreteryası, ilgili Hizmet Merkezi tarafından yürütülür. İlgili Hizmet Merkezi, Kurul Toplantı Gündemini oluşturarak toplantı dosyasını toplantı tarihinden en az 7 (yedi) gün önce Kurul üyelerine ulaşacak şekilde gönderir. Kurulların toplanma tarihleri ve gündemi ilgili Hizmet Merkezi tarafından belirlenir.

(10) Kurul’da bir günde en fazla 7 (yedi) adet yeni proje başvurusu değerlendirilebilir. Düzeltme istenmiş olan veya uzatma talebi için Kurula sunulan projelerin değerlendirmesi için ise sayısal bir sınır bulunmamaktadır.

(11) Kurul, uygulanmasına karar verdiği proje için izlemeye esas oluşturacak projenin bütçesi, dönemsel hedefleri, göstergeleri ve gerçekleşme durumunu gösteren KOBİ Proje Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporlarının hangi dönemlerde hazırlanacağını belirler.

(12) Alınan tüm kararlar, KOBİ Proje Destek Programı Kurul Karar Formuna işlenerek Kurul üyelerine imzalatılır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 15 – (1) Herhangi bir Hizmet Merkezi tarafından başvurusu reddedilen işletme, aynı proje için başka Hizmet Merkezine başvuramaz.

(2) Program kapsamında, bir işletmenin aynı anda birden fazla projesi desteklenmez, ancak bir projenin başarılı sonuçlanmasını müteakip, üst limit dahilinde bir başka proje ile başvuru yapılabilir.

(3) Program kapsamında proje başvurusu yapılmış olması, KOSGEB’i taahhüt altına sokmadığı gibi, müracaat edene de bir hak kazandırmaz.

(4) Üç yıllık program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde bu program yeniden başlatılabilir. Başlatılan yeni programda, önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarı dikkate alınmaz.

(5) Kurul tarafından başarısız bulunduğu için projesi sonlandırılan işletmeler, program süresince bu programa yeni bir proje ile başvuru yapamaz.

(6) İşletme, başka bir kurum/kuruluş desteğiyle yürütmekte olduğu bir proje için KOSGEB’e başvuru yapamaz.

(7) Aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan ya da diğer KOSGEB Destek Programları kapsamında destek alınamaz.

(8) Kurulda desteklenme kararı alınan giderler, tahmini olup destek tutarı, fatura tutarı üzerinde yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenir. Bununla birlikte hesaplanan destek tutarları Kurul tarafından belirlenen tutarları aşamaz.

(9) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken Katma Değer Vergisi destek kapsamı dışında tutulur.

(10) İşletmenin tasfiyesi halinde destek süreci sonlandırılır. İşletmenin devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev’i değişikliği durumunda ise, destek kapsamına alınan projenin devam ettirilmesi şartıyla bu husus Kurul’da değerlendirilerek destek sürecinin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

(11) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz. 

(12) Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, sistem, modül, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti işletme tüzel kişiliğine ait olup, temininden itibaren 3 (üç) yıl süresince başka şahıs, kurum / kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez.

(13) Aslının iade edilmesi gereken evrakın aslı veya noter onaylı orijinal sureti görüldükten sonra fotokopileri, Hizmet Merkezi Müdürü veya işletmeden sorumlu personel tarafından “Aslının Fotokopisidir” ibaresi yazılarak imzalanır.

(14) Destek konusu ile ilgili hizmet sağlayıcı tarafından işletme adına düzenlenen fatura aslının arka yüzüne, “Bu fatura bedelinin ……………… TL’lik tutarı, KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak ödenmiştir.” ibaresi yazılarak kaşelenip imzalanır. Fatura ile banka dekontların fotokopileri Hizmet Merkezi tarafından onaylanarak “Aslının Fotokopisidir.” ifadesi eklenir. Faturanın aslı destek ödemesinin gerçekleşmesinden sonra işletmeye iade edilir.

(15) Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenir.

(16) Program kapsamında yapılan proje başvurularının değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, işletmeye ait ticari gizli bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.

(17) Banka dekontu ile kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü (hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, senet v.b.) ödemedir. Ödemenin banka ekstreleriyle belgelendirilemediği durumlarda borcun ödendiğine dair Hizmet Sağlayıcıdan alınmış yazı istenir.

(18) Programın uygulanma sürecinde, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek; deprem, yangın, su baskını, benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, terör eylemleri, sabotaj, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi hallerin ortaya çıkması durumunda, bu haller sona erinceye kadar işletme için destek sürecinin durdurulması veya devamına KOSGEB Başkanı tarafından karar verilir.

(19) Bir işletmenin sorumluluğunun bir Hizmet Merkezinden bir başka Hizmet Merkezine geçmesi durumunda “Başvuru ve Uygulama Dosyası” devredilir.

(20) Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.

Uygunsuzluk

MADDE 16 – (1) Bu Uygulama Esasları kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, Başkanlıkça uygulanan Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

Uygulama Esaslarının Ekleri

MADDE 17 – (1) İşbu Uygulama Esaslarında yer alan formlar, raporlar ve taahhütnameler bu Uygulama Esaslarının ekidir.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Uygulama Esasları Başkanlık onayını müteakip   20 / 07 / 2010 tarihinde  yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Uygulama Esaslarını KOSGEB Başkanı yürütür.

EKLER:

 

 1.  
KOBİ Proje Destek Programı Proje Değerlendirme Kriterleri Tablosu TAB.04.00.01
 1.  
KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu FRM.04.00.01
 1.  
KOBİ Proje Destek Programı Proje Ön Değerlendirme Raporu FRM.04.00.02
 1.  
KOBİ Proje Destek Programı Kurul Karar Formu FRM.04.00.03
 1.  
KOBİ Proje Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu FRM.04.00.04
 1.  
KOBİ Proje Destek Programı Tespit Tutanağı FRM.04.00.05
 1.  
KOBİ Proje Destek Programı Proje Faaliyetleri Değerlendirme Raporu FRM.04.00.06
 1.  
KOBİ Proje Destek Programı Proje Sonuç Raporu FRM.04.00.07
 1.  
KOBİ Proje Destek Programı Destek Ödeme Oluru FRM.04.00.08
 1.  
KOBİ Proje Destek Programı Gizlilik Taahhütnamesi FRM.04.00.09
 1.  
KOBİ Proje Destek Programı Taahhütnamesi FRM.04.00.10
 1.  
KOBİ Proje Destek Programı Kurul Üye Bilgi Formu FRM.04.00.11
 1.  
KOBİ Proje Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formu FRM.04.00.12

 

Kalkınma Ajansı Destekleri

San-Tez Destekleri

KOBİ Destekleri

Biz Sizi Arayalım…

Biz Sizi Arayalım...

Satılık Marka Hizmetleri

Site İçi Arama

ankara travesti istanbul travesti istanbul travesti istanbul travestileri ankara travesti ankara travesti istanbul travesti
marka tescil, marka tescili, marka, patent, tasarım, faydalı, model, endüstriyel tasarım, tescil, marka başvuru, helal gıda, sertifikası, yatırım, teşvik, yabancı, personel, yabancı izin