Genel - Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankaraWeb tasarım Ankara|

Marka ve Patent Tescil İşlemleri

En Çok Okunanlar

Genel

İnsan Kaynakları

İş başvurusunda bulunmak için aşağıdaki bilgileri doldurabilir yada bilgisayarda hazırlanmış CV dosyalarınızı, çalışmak istediğiniz pozisyonu da belirten bir ön yazıyla birlikte mailto:info@detaypatent.com.tr adresine mail ile gönderebilirsiniz.

İşbu Sözleşmedeki beyanlarım doğrudur. Yanlış olduğunun anlaşılması halinde Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.’nin işime son vermesini peşinen ve hiçbir hak ve tazminat talep etmeden kabullendiğimi beyan ederim.

 

Sorularla Endüstriyel Tasarım Tescili

1- Endüstriyel Tasarım Koruması Nedir ?

Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyalari hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun birarada algılanabilen bileşimleri, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri içine alan ürün yelpazesinde yer alan ürünlerin kendilerinin veya bir parçasının yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olmak şartıyla dış görünümlerinin koruma kapsamı altına alınmasıdır.

Başvuru sahibi, tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünün tescilini 4 defa yenilemek suretiyle 25 yıla kadar üretme hakkına sahip olacaktır.

2- Endüstriyel Tasarım Olarak Tescil Edilemeyecek Tasarımlar Nelerdir ?

Aşağıda belirtilen koruma şartlarını karşılamayan tasarmların tescili kesinleşmeyecektir.

1. Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımlar belge verilerek korunur. Bileşik bir ürünün bir parçası ile ilgili tasarımın kendi yeni ise ve ayırt edici bir niteliğe sahipse ayrıca korumadan yararlanır.

2. Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir.Kamuya sunma, sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif, yayım tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsar. Üçüncü sahıslara yapılan ve açıkça veya zımmen gizlilik niteliği taşıdığı anlaşılan açıklamalar kamuya sunmanın kapsamı dışındadır.

3. Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile 554 sayılı K.H.K..’nın yedinci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamındadır.

Herhangi bir tasarımın ayırt edici nitelik açısından kıyaslandığı diğer bir tasarımın;

Başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de veya dünyada herhangi bir yerde piyasaya sunulmuş olması veya Enstitü tarafından tescilli bir tasarım olarak yayınlanmış ve ayırt edici nitelik açısından değerlendirilen tasarımın başvuru veya rüçhan tarihinde henüz koruma süresini doldurmamış olması, gerekir.

Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, birbirleri ile kıyaslanan tasarımların ilke olarak farklılıklarından çok ortak özelliklerinin değerlendirilmesine ağırlık verilir ve tasarımcının tasarımı geliştirme açısından ne kadar seçenek özgürlüğüne sahip olduğu göz önüne alınır.

4. Koruma talep edilen bir tasarım, başvuru tarihinden önceki oniki ay içerisinde veya rüçhan talebi varsa, rüçhan tarihinden önceki oniki ay içerisinde tasarımcı veya halefi veya bu kişilerin izni ile üçüncü bir kişi tarafindan kamuya sunulur veya tasarımcı veya halefleri ile olan ilişkinin suistimali sonucu kamuya sunulursa, bu açıklama 6 ncı ve 7 nci maddeleri çerçevesinde tasarımın yeniliğini ve ayırt edici niteliğini etkilemez.

5. Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.

6. Teknik fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiç bir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.

Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü, başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak zorunlu biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.

Ancak, bu konudaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen “yenilik” ve “ayırt edicilik” kriterlerini karşılamak koşulu ile farklı veya eş birimlerden oluşan modüler bir sistemde bu birimlerin birbirleriyle, sonlu veya sonsuz, çeşitli biçimlerde bağlantı kurmasını sağlayan tasarımlar koruma kapsamına girer.

3- Tasarım Hakkı Talep Edenle Tasarımcı Arasındaki Fark Nedir ?

Gerçek veya tüzel kişiler tasarım hakkı talebinde bulunabilirler. Tasarım hakkı sahibi; tescile konu olan tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünü üreten, piyasaya sunan, satan, sözleşme yapmak için icapta bulunan, ticari amaçlı kullanandır.

Tasarımcı ise; tasarımı gerçekleştiren kişidir. Ekip çalışması sonunda ortaya çıkan tasarımlarda tasarıncıların isimlerinin tek tek belirtilmesi gerekmektedir. Tasarım hakkı talep edenle tasarımcının farklı olması durumunda aradaki ilişki başvuru sırasında beyan edilmelidir.

4- Tescilsiz Endüstriyel Tasarım Kullanımının Sakıncaları Nelerdir ?

Endüstriyel Tasarımların Tesciline İlişkin Kararname çıkana kadar daha önce TTK. Haksız Rekabet Hükümlerine ve Genel Hükümlere göre korunan tescilsiz tasarımlar, yine aynı şekilde korunur. Ancak tescilsiz kullanım 554 sayılı KHK’nin sağladığı hakları veremez. Bunların arasında yeralan en önemli hususlar tescilin sağladığı isbat kolaylığı ve ihlal halinde yaptırımların ağırlığıdır.

5- Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüz Halleri Nelerdir ?

Aşağıda yazılı fiiller tasarım hakkına tecavüz sayılır:

1. Tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın tasarımın aynını veya belirgin bir şekilde benzerini yapmak, üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme akdi için icabda bulunmak, kullanmak, ithal etmek ve bu amaçlarla depolama, elde bulundurmak.

2. Tasarım belgesi sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek,

3. Yukarıda bahsedilen fıillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak,

4. Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak.

5. Gasp.

Tasarım başvurusu bu konudaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre yayımlandığı takdirde, başvuru sahibi, tasarıma vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir. Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise, başvurunun yayımlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa, yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.

Koruma kapsamındaki tasarımın tescilli olduğuna ilişkin kaydın ürün, ambalaj veya fatura üzerine konulmamış olması, eylemi tecavüz olmaktan çıkarmaz.

Tescil işaretleri kusurun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınır.

 6-Endüstriyel Tasarım Haklarına İlişkin İhlaller ve Tecavüzler Konusunda Hangi Suçlar Tanımlanmakta ve Hangi Cezalar Öngörülmektedir ?

4128 sayılı Kanunun 3.maddesi ile 554 sayılı KHK’ye eklenen 48/A maddesinde belirtildiği üzere:

a) Tasarım hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlar veya tasarım koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş tasarım koruması olduğunu belirten işareti, yetkisi olmadan kaldıranlar veya kendisini haksız olarak tasarım başvurusu veya tasarım hakkı sahibi olarak gösterenler hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına veya ondörtmilyar liradan yirmiyedimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine,

b) Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde, 39 uncu maddede belirtilen haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı başkasına devreden, veren, rehneden, bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile korunan bir tasarım hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresinin bittiği veya tasarım hakkının hükümsüzlüğü veya tasarım korunmasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında, kendisinin veya başkasının imâl ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilânlarına, hukuken korunan bir tasarım hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde işaretler koyanlar veya bu amaçla ilân ve reklamlarda, bu tarz yazı, işaret veya ifadeleri kullananlar hakkında, iki yıldan üç yıla kadar hapis cezası veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine,

c) 48 inci maddede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine, ayrıca işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine,
Hükmolunur.

(a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada, bir işletmenin çalışanları tarafından doğrudan doğruya veya emir üzerine işlenmişse çalışanlar ve suçun işlenmesine mani olmayan işletme sahibi, müdür veya temsilcisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de aynı surette cezalandırılır. Bir tüzel kişinin işleri yürütülürken, 48 inci maddede sayılan suçlardan biri işlenirse, tüzel kişi, masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu olur. Fiile iştirak edenler hakkında olayın mahiyetine göre 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci maddeleri hükümleri uygulanır. Yukarıda sayılan suçlardan dolayı kovuşturma şikâyete bağlıdır.
Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uygulanmaz. Tasarım korumasından doğan hakları tecavüze uğrayandan başka, 48 inci maddede sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü; tasarım hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması ile korunan bir tasarım hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresinin bitmesi veya herhangi bir sebeple tasarım hakkının hükümsüzlüğü veya tasarım korumasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilânlarına hukuken korunan bir tasarım hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde işaretler koyma veya bu amaçla ilân ve reklamlarda bu tarzda yazı, işaret ve ifadelerin kullanılması durumlarında, 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanun veya 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna tâbi kuruluşlar ve tüketici dernekleri de şikâyet hakkına sahiptir. Şikâyetin fiil ve failden haberdar olma tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılması gerekir.

Bu kapsamdaki suçlarla ilgili şikâyetler acele işlerden sayılır. Tasarım hakkı başvurusu veya tasarım korumasından doğan haklara tecavüz dolayısıyla üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasıtaların zapt edilmesi veya el konulması veya yok edilmesinde, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesi hükmü ile 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

7- Bir Ülkede Tescil Edilen Endüstriyel Tasarımın Tüm Dünyada Geçerli Olacağı Düşüncesi Kamuoyunda Yaygındır? Bu Doğru Mudur ?

Bir ülkede tescil edilen Endüstriyel Tasarımın tüm dünyada geçerli olacağı düşüncesi tamamen yanlıştır. Türkiye’de başvurusu yapılan ve tescil edilen bir tasarım sadece Türkiye sınırları içinde söz konusu kanunun getirdiği koruma hakkından yararlanır. Bu nedenle, ayrıca koruması istenilen her ülkede, o ülkenin mevzuatına göre başvuruda bulunularak tescil ettirme imkanı vardır.

Lahey anlaşmasına katılım sonucunda Endüstriyel Tasarınların Uluslararası Tescilinin WIPO aracılığıyla yapılması sonucunda birden fazla ülkede tek bir ücretle, tek bir büro vasıtasıyla koruma sağlanabilecektir.

8- Üzerinde Sınai Mülkiyet Hakları Bulunan Bir Üründe Küçük Değişiklikler Yapılırsa Endüstriyel Tasarım Tescili Olabilir mi ?

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ikinci bölümünde yer alan koruma şartlarına haiz tasarımlar tescil edilebilir. Bu bakımdan bir tasarımın tcscil edilebilmesi için yenilik kriterini taşıması ve ayırt edici nitelikte olması gerekir. Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Ancak sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa yenilik ve ayırt edicilik kriterleri açısından değerlendirilerek tescil talebi geri çevrilebilir.

9- Yurt Dışında Tasarım Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Sınai Mülkiyetin Himayesine Dair Paris Sözleşmesi’ne üye ülkelerden herhangi birinde tasarım tescili yaptırmak isteyenler, ilgili ülke mevzuatına göre o ülkede ikamet eden bir vekil kanalıyla başvuruda bulunarak tasarım tescili elde edebilir. Yurt dışındaki vekil adresleri Türk Patent Enstitüsü’nden temin edilebilir.

10-Endüstriyel Tasarımın İtibarı Zarara Uğrarsa, Endüstriyel Tasarım Sahibi Tazminat İsteyebilir mi ?

Tasarımdan doğan hakları tecavüze uğrayan tasarım hakkı sahibi, mahkemeden tecavüzün giderilmesini, maddi ve manevi zararın tazminini talep edebilir. Tasarımdan doğan haklara tecavüz eden tarafından tasarımın kötü şekilde üretimi veya uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda tasarımın itibarı zarara uğrarsa, tasarım hakkı sahibi bu nedenle ayrıca tazminat isteyebilir.

 

Yurt Dışı Endüstriyel Tasarım Tescili (LAHEY)

Yurt Dışı Endüstriyel Tasarım Tescili (LAHEY)

Lahey Anlaşması Yurtdışında Endüstriyel Tasarım başvurusu için hazırlanmış uluslararası bir anlaşmadır.

Anlaşmanın en son hali olan 1999 yılında imzalanan Cenevre Metnidir. Türkiye ise 2004 yılında anlaşmanın Cenevre Metnine dahil olmuş, 2005 yılında ise başvuru için uygulamaya geçilmiştir.

Dünyadaki genel uygulamalara bakıldığında, endüstriyel tasarım koruması, verildiği ülkenin sınırları içerisinde geçerlidir ve birden fazla ülkede koruma elde etmek için her ülkeye ayrı ayrı başvuru yapılması gereklidir. Yani her bir ülke için yapılacak başvuru, ayrı dil, ayrı vekil, ayrı para birimleri ile ayrı ücretler anlamına gelmektedir.

Lahey Anlaşması ile amaçlanan; Tek bir başvuruyla, seçilen ülkelerde tescil yoluyla koruma sağlamak. tek bir başvuruyla, aynı etkiye sahip bir tescil sistemi kullanarak işlemleri daha kolay hale getirmek. Böylelikle tescille ilgili bütün işlemler tek bir merkezden yürütülebilecek ve bütün kayıtlar tek bir merkezde tutulacaktır.

Lahey anlaşması kapsamındaki başvurular doğrudan WİPO’ya (Uluslararası Ofise) veya Türk Patent Enstitüsüne yapılabilmektedir.

Lahey Anlaşması Üye Ülkeleri Görmek ve Yurt Dışı Endüstriyel Tasarım başvurusu yapmak için tıklayınız

Vekaletname : Patent müracaatı için Türk Patent Enstitüsünü verilecek vekaletname Adi vekaletnamedir. Noter onayına gerek yoktur.  Islak olmadan faks ve mail ortamında gönderilmesi yeterlidir. Patent sahibini hak kaybına sebep olacak durumlarda Noter  onayı gereklidir.

Endüstriyel Tasarım Başvuru

Endüstriyel Tasarım Tescili Nedir ?

Endüstriyel Tasarım Tescili, ürünün veya ürünün bir parçasının estetik görünümünün tescilidir.  Endüstriyel Tasarım Başvurusu için halk arasında tasarım patentleme , tasarım tescili , tasarım hakkı , tasarım patentleme , ürün patentleme gibi ifadeler kullanılabilmiktedir. Daha doğru ifade etmek gerekirse tescil denildiğinde akla gelen ilk ibare patendir.

Endüstriyel Tasarım Nedir ?

Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyalari hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun birarada algılanabilen bileşimleri, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri içine alan ürün yelpazesinde yer alan ürünlerin kendilerinin veya bir parçasının yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olmak şartıyla dış görünümlerinin koruma kapsamı altına alınmasıdır. Marka Tescili için İçin Türkiye’de yetkili kurum Ankara’da bulunan Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığına bağlı Türk Patent Enstitüsü yani kısaca TPE dir.
Endüstriyel Tasarım Nasıl Alınır ?

Endüstriyel Tasarım başvuru işlemlerinin danışmanlığı Türk Patent Enstitüsü’ne bağlı resmi Marka ve Patent Vekilleri tarafından yapılmaktadır. 

Endüstriyel Tasarımr müracaatı tek tasarımı veya birden çok tasarımı içerebilir. Tek tasarım için yapılan müracaata tekli tasarım  başvurusu, birden çok tasarım için yapılan başvuruya ise çoklu tasarım başvurusu denir. Çoklu  tasarım tescili yapılabilmesi için tasarlanan ürünlerin aynı alt sınıflarda olması, aynı set veya takımı oluşturması, bileşik bir ürünün parçaları olması, birden çok nesnenin yada sunuşun bir arada algılanabilen bir birleşimi oluşturmaları gerekmektedir.

Gerçek ya da tüzel kişiler birden çok endüstriyel tasarım tescili başvurusunda bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım Tescil Zorunluluğu;

Tasarım hakkınızı korumak Endüstriyel Tasarım tescili yaptırmak ile mümkündür. Endüstriyel Tasarım işletmenin yaptığı ARGE çalışmaları sonucu büyük maliyetlerle elde ettiği bir varlığıdır. Dolayısı ile işletmenin bütün önemli varlıkları gibi Endüstriyel Tasarımını da korunması gerekmektedir.

Endüstriyel Tasarım tescil işleminde öncelik önemlidir. Hak sağlanabilmeniz, önce başvurmanıza bağlıdır. Kullandığınız bir Endüstriyel Tasarım varsa ürünlerinizi piyasaya sunmadan tescil işlemlerini başlatınız, tescil edilmemiş Endüstriyel Tasarımı fırsat bilen birçok rakibiniz olabilir.

Endüstriyel Tasarım Tescil Kanun ;

Markalar 554. Sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde korunmaktadır. 556. Sayılı KHK nın kanunlaşması için kanun tasarısı TPE tarafından hazırlanmaktadır.

Kimler Endüstriyel Tasarım Tescil Ettirebilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler veya Paris veya Bern Sözleşmeleri veya Dünya Ticaret Örgütü’nü kuran Anlaşma hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler ile, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere Kanunen ve fiilen tasarım koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye’de tasarım korumasından yararlanır.

Neler Endüstriyel Tasarım Olarak Tescil Edilemez?

554 Sayılı KHK’na göre;

Yeni ve ayırtedici niteliğe sahip olmayan tasarımlar ile kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar koruma  kapsamı dışındadır.

Ayrıca teknik fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar da koruma kapsamının dışındadır.

Tescilli Endüstriyel Tasarımın Yaptırımları;

• Hapis Cezasi ,
• Maddi Para Cezası,
• Malların toplatılması ve imhası.
• Üretim makinelerine el konulması,
• İşyerinin kapatılması ve ticaretten men,

Endüstriyel Tasarım Tescili Sahibine Ne Sağlar?

–   Endüstriyel Tasarımınızın tescil edilmesi firmanıza güven katacak, taklit edildiğinde ise size hukuki yaptırım gücü sağlayacaktır

– Rekabet gücünüzü güç katacaktır.
Sektörünüzde tanınmış olan ürününüzden faydalanmak isteyen taklitleriniz zamanla çıkacaktır. Şimdiden bunlara dur deyip rekabet gücünüzde devamlı hız kazandıracaksınız.

– Firma imajınızı koruyacaktır.
Endüstriyel Tasarımınız ile  rakiplerinizin ürettiği kalitesi düşük ürünler arasında fark yaratarak firmanızın imajını koruyabilirsiniz.

– Firmanızın ileride kullanabileceğiniz en değerli yatırımdır.
Sektörünüzde söz sahibi olmuş bir Endüstriyel Tasarımı kullanmak isteyenlere belirleyeceğiniz  bir lisans bedeli ile kiralayabilirsiniz.

Vekaletname : Endüstriyel Tasarım müracaatı için Türk Patent Enstitüsünü verilecek vekaletname Adi vekaletnamedir. Noter onayına gerek yoktur.  Islak imza olmadan faks ve mail ortamında gönderilmesi yeterlidir. Patent sahibini hak kaybına sebep olacak durumlarda Noter  onayı gereklidir.  

Biz Sizi Arayalım…

Biz Sizi Arayalım...

Satılık Marka Hizmetleri

Site İçi Arama

ankara travesti istanbul travesti istanbul travesti istanbul travestileri ankara travesti ankara travesti istanbul travesti
marka tescil, marka tescili, marka, patent, tasarım, faydalı, model, endüstriyel tasarım, tescil, marka başvuru, helal gıda, sertifikası, yatırım, teşvik, yabancı, personel, yabancı izin