Eylül, 2012 - Detay Patent Ofisi ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankaraWeb tasarım Ankara|

Marka ve Patent Tescil İşlemleri

En Çok Okunanlar

Aylık arşiv: Eylül 2012

Kırsal Kalkınma Hibe Yatırım Destekleri

Kırsal Kalkınma Yatırım Hibe 2012 Destekleri

Kırsal Kalkınma Hibe Yatırımlarının Desteklenmesi programı doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.Kırsal Kalkınma Yatırımlarnın Desteklenmesi

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’nın,  Kırsal Kalkınma 2012 yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde 7. Etap Tarıma Dayalı Kırsal Kalkınma Yatırımların Desteklenmesi ile Tebliğ (2012/64) yayınlanmıştır. Bu Kırsal Kalkınma Program çerçevesinde yapılacak başvuruların süresi yayınlanma tarihi 04.09.2012 dan itibaren 60 gün olup 02.11.2012 de sona erecektir. 

Kırsal Kalkınma ve Hibe Destekleri alanında ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları kapsar.

 Kırsal Kalkınma Hibe Yatırım Uygulama İlleri

Kırsal Kalkınma Uygulama İlleri çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir.

Kırsal Kalkınma Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1.12.2013’tür. Bu tarihe kadar tamamlanamayan Kırsal Kalkınma projeleri yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile (8) sekiz ayı aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanmaktadır. 


Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde yayınlanan tebliğdeki konularla ilgili proje teklifi vermeyi düşünüyor iseniz sizlere gerekli danışmanlık hizmetini DETAY DANIŞMANLIK OFİSİ olarak verebilir veya projenizi sizin adınıza hazırlayabiliriz. 

DETAY DANIŞMANLIK OFİSİ Dünya Bankası ve Avrupa Komisyonu destekli projelerde uzun yıllar proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında görev yapmış, deneyimli personeli ile sizlere hizmet vermekten onur duyacaktır. Kırsal Kalkınma Hibe Desteği Miktarlari

 Kırsal Kalkınma Hibe Yatırım Miktarları ve Destekleme Oranları : 

Kırsal Kalkınma Hibe Miktarları 2012 yılında gerçek kişi başvuruları için 150.000 Türk Lirasını, Tüzel Kişi Başvuruları için 600.000 Türk Lirasını geçemez. Hibeye esas proje tutarının %50‘sine Hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür…  

Proje toplam tutarının; gerçek kişi başvuru tekliflerinde 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun Kırsal Kalkınma hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

Kırsal Kalkınma Hibe Yatırım Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır. 

Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanmalıdır. 

Kırsal Kalkınma Hibe Yatırım Proje Kaynaklarından Karşılanamayacak Giderler  

a) Her türlü borçlanma giderleri, 

b) Faizler, 

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler, 

ç) Kira giderleri, 

d) Kur farkı giderleri, 

e) Arazi, arsa ve bina alım bedelleri, 

f) Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri, 

g) Ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri, 

ğ) Bankacılık giderleri, 

h) Denetim giderleri, 

ı) KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler, 

i) İkinci el mal alım giderleri, 

j) Proje yönetim ve danışmanlık giderleri. 

Kırsal Kalkınma Hibe Yatırım Başvurusunun Red Edilme Nedenleri 

(1) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirme kriterlerine göre yapılan inceleme sonucu alınan proje başvurularının reddedilme kararı, tüm projelerle ilgili Bakanlık onayı tamamlandıktan sonra il müdürlüğü tarafından proje sahiplerine bildirilir. 

(2) Başvuruyu reddetme kararının aşağıdaki gerekçelere dayanması zorunludur. 

a) Başvurunun müracaat tarihinden sonra alınması, 

b) Başvurunun eksik veya belirtilen usul ve esaslara göre uygun hazırlanmaması, 

c) Başvuru sahibinin ve ortaklarının uygun şartlara sahip olmaması, 

ç) Başvuruya konu faaliyetin program kapsamında olmaması, 

d) Başvurunun uygulama için öngörülen azami süreyi aşması, 

e) Hibeye esas proje tutarının ve talep edilen katkının duyurulmuş olan azami miktarı aşması, 

f) Projenin teknik yapılabilirlik, yatırım faaliyetine uygunluk, maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygun olmaması ve/veya yetersiz olması, 

g) Başvuru formu ve ekleri içindeki bütçe rakamlarının birbirleri ile tutarsız olması, 

ğ) Yatırımla ilgili başvuruda sunulan bilgi ve belgelerle yatırım konusu veya yatırım yerinin uyumsuz olması, 

h) Başvurunun, ön değerlendirme kriterlerine göre belirlenmiş minimum puanın altında kalması, 

ı) Başvurunun, ön değerlendirme kriterlerine göre belirlenmiş minimum puanın üzerinde olmasına rağmen genel değerlendirme kriterlerine göre belirlenmiş minimum puanın altında kalması, 

i) Yeni yatırım ve tamamlama konularında yatırım yerinin; ipotekli, şerhli, icraya verilmiş ve mahkemelik olması,

j) Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak bankalarca daha önce kullandırılan kredi nedeniyle konulan ipotek ile program kapsamında daha önce hibe desteklerinden yararlanmış tesisler için sözleşmeleri gereği konulan şerh hariç, ipotekli, şerhli, icraya verilmiş ve mahkemelik olması. 

Kırsal Kalkınma Hibe Yatırım Programına Kimler Başvurabilir ? 

Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı bireyler veya tüzel kişilikler başvurabilirler.

Tüzel kişilikler(Kolektif şirket, limited şirket, anonim şirket, Türk medeni kanunu hükümlerinde kurulmuş vakıflar, tarımsal amaçlı kooperatif, birlik ve bunların üst birimleridir.) 

Tüzel kişilik başvurularında proje için verilecek Kırsal Kalkınma Teşvik Hibe Miktarları bireysel başvurulara oranla 5 kat fazla olmaktadır. 

Kırsal Kalkınma Hibe Yatırım Genel Proje Konuları 

(1) Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı, 

b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, 

c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,

ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar, 

d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri,

e) Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri,hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 

(2) Bu Tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez. 

(3) Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir. 

(4) Un, karma yem ve zeytinyağı konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmez. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir. 

(5) Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir. 

(6) Daha önce bu program ile ilgili olarak 30/10/2009 tarihli ve 27391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2009/47) ve 11/3/2011 tarihli ve 27871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/9) kapsamında hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için bu Tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunulamaz. 

(7) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya söz konusu olan yatırımın orijinal amacıyla aynı ve yasal izinlerinin alınmış olması gerekir. 

(8) Yeni ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik başvurularda yatırım yerinin başvuru sahibi adına olması ya da Milli Emlak Müdürlüğü, belediye, il özel idaresi, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi veya küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına tahsis/irtifak tesis edilmiş veya Milli Emlak Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresinden kiralanmış olması gerekmektedir. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik başvurularda ise yukarıda belirtilen kiralamalar dışındaki kiralamalar da kabul edilir. 

Kırsal Kalkınma Hibe Yatırım Faaliyet Konuları 

1-Bakliyat işleme ve paketleme tesisi

2-Bal işleme ve paketleme tesisi

3-Balık işleme paketleme depolama gibi

4-Balık unu tesisi

5-Biber salçası yapımı

6-Biodizel İşleme Tesisi

7-Buğday, mısır gibi ürünlerin depolanması amacıyla yapılan çelik silo

8-Bulgur paketlenme tesisi

9-Çeltik Kurutma  İşleme paketleme ve depolama

10-Çekirdek, leblebi vb. kavurma, paketleme, tuzlama tesisi

11-Çırçır İşleme Tesisi Kurulması

12-Dut pekmezi Üretimi ve Paketlenmesi

13-Döner eti, sucuk ve salam tesisi

14-Elma Tasnifleme ve Paketleme Tesisi

15-Güneş enerjisi yardımıyla ısıtılan sera projesi

16-Kanola yağı üretim tesisi

17-Kesimhane ve et işleme tesisi

18-Kestanenin depolanması ve işlenmesi

19-Kırmızı ve beyaz et paketleme, Sucuk, köfte imalatı ve paketleme tesisi

20-Kuruyemiş imalatı ve paketleme tesisi

21-Narenciye sarartma mumlama tasnif ve paketleme

22-Pastırma tesisi

23-Pekmez imalatı ve depolama tesisi

24-Pul Biber Üretim Tesisi

25-Turşu işleme ve paketleme tesisi – Sirke tesisi

26-Soğuk hava deposu

27-Soyulmuş Domates Konservesi İşleme ve depolama Tesisi

28-Süt toplama merkezleri – Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi

29-Tıbbi ve aromatik bitkiler işlenmesi

30-Tohum selektör ve paketleme tesisi

31-Turşu üretim tesisi

32-Un fabrikası

33-Yem Fabrikası (Mısır, Arpa, Yulaf )

34-Yumurta Paketleme ve Depolama

35-Zeytin sıkma – Zeytinyağı salamura tesisi

NOT: Yukarıda yazılan konu başlıkları örnek olup bölgedeki üretilen ürünlere göre değişiklik göstermektedir.

Ekte belirtilen konularda Kırsal Kalkınma Hibe Desteği almak için proje teklifi hazırlamanız gerekmektedir. DETAY DANIŞMANLIK OFİSİ Uzman kadrosu ile çiftçiler, şirketler, kooperatifler, sulama kooperatifleri ve birliklerine ihtiyaç duyulan projeleri başvuru rehberine uygun formatta hazırlamaktadır.  

 

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi – (SSHYB)

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi – (SSHYB)

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ; İmalatçı – Üretici ve/veya ithalatçıların satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri mallara uygulanır.Satis Sonrasi Hizmet Yeterlilik Belgesi (SSHYB)

İmalatçı – üretici ve ithalatçılar SSHYB gerektiren her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere mevzuata uygun servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadır.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesine Başvurma, S.S.H.Y.B Başvuru, SSHYB Alma, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belge alımı, SSHYB Belgesi Sorgulama, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Sorgulama İşlemlerini Sanayi Bakanlığın 25.06.2012 tarihi itibari ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na devretmiştir. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi nerden alınır diye sorduğumuzda Gümrük ve ticaret bakanlığının bu işlemleri yürüttüğünü göreceğiz.

Servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından ya da yazılı bir sözleşme ile bu hizmetleri yürütmek üzere yetki verdikleri danışmanları tarafından kurulabilir. S.S.H.Y.B. danışmanlık alanında tecrübelerimizle size yön vermek bizim görevimiz.

Uzman ekibimizle Türkiye genelinde anlaşmalı olduğumuz 250 den fazla çok kıymetli teknik servislerimizle, yıllardır bu işi yapmış olmanın verdiği özgüvenle, DETAY DANIŞMANLIK OFİSİ olarak hizmetinizdeyiz…

İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar, yazılı sözleşme yapmak suretiyle önceden kurulmuş ve bu alanda faaliyet gösteren servis istasyonları aracılığıyla da satış sonrası hizmetleri sağlayabilirler.

Ticari amaç dışında yalnızca kendi kullanımından doğan ihtiyaçları için imalat-üretim ve/veya ithalat yapan kişi veya kuruluşlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine yönelik başvurular, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza (E-imza kartı) ile onaylanır.

Bu nedenle Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Alan Firmalar e- imza kartına sahip olmak zorundadır.

e-imza kartı veren kuruluşlar;

1-Elektronik Bilgi Güvenliği A. Ş. (E-Güven)
2-Türk Trust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A. Ş.
3-EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.(E-Tugra)

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) nin vermiş olduğu Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne (HYB) sahip firmalar servis olma özelliği taşırlar. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının veri tabanında görünebilirler. Satış Sonrası Hizmet verme hakkına sahiptirler. TSE Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi olunabilir.

Servis sözleşmeleri 1 yıllık süre ile imzalanır ve bir yıl sonunda değişiklik yapılmayacak ise tekrar satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi yenileme yapılır.

 

 

Garanti Belgesi Diğer Hizmetlerimiz

Garanti Belgesi Diğer Hizmetlerimiz

Garanti Belgesi Yenileme İşlemleri,

Garanti Belgesi Model İlave İşlemleri,

Garanti Belgesi Modellerin Çıkartılması İşlemleri,

Vekil Ataması,

Vekâlet Düzeltme,

Garanti Belgesi İptali,

Garanti Belgesi Adres Değişikliği,

İhtiyari Garanti Belgesi Alımı gibi bütün belgelendirme ve takip işlemleri için DETAY DANIŞMANLIK firmamızla iletişime geçmeniz yeterli.

Sadece ürününüze ait teknik bilgileri bize iletmeniz ile hızlı bir şekilde başvuru ve takip işlemlerimizi sonuçlandırmakta siz değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktayız.

 

 

Garanti Belgesi Muafiyet İşlemleri

Garanti Belgesi Muafiyet İşlemleri

Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan, İthalinde Garanti Belgesi İstenecek Maddelere İlişkin İthalat-2012/6 sayılı Tebliğde sayılan ürünlerden; Otomotiv ana sanayi ürünleri (otomobil, çekici, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, midibüs, tarım ve orman traktörleri ile triportör, skuter, atv, motosiklet v.b.) için Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne, bunun dışında yer alanlar mallar için ise, Firma merkezinin bulunduğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Garanti Muafiyet Belgesi müracaatları e-imza ile yapılmamaktadır.

 

 

Biz Sizi Arayalım…

Biz Sizi Arayalım...

Satılık Marka Hizmetleri

Site İçi Arama

ankara travesti istanbul travesti istanbul travesti istanbul travestileri ankara travesti ankara travesti istanbul travesti
marka tescil, marka tescili, marka, patent, tasarım, faydalı, model, endüstriyel tasarım, tescil, marka başvuru, helal gıda, sertifikası, yatırım, teşvik, yabancı, personel, yabancı izin